Τα 29 σημεία του Καλλικράτη για τους Δήμους.
Ο «Καλλικράτης» είναι το νέο σχέδιο για τον 1ο και 2ο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση πριν λίγες μέρες και θα ψηφιστεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο μέσα στο Μάιο. Με αυτό το σχέδιο θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές το Νοέμβριο που μας έρχεται. Βασικά του στοιχεία, οι συνενώσεις Δήμων, κατάργηση των Νομαρχιών και αιρετός περιφερειάρχης με περιφερειακό Συμβούλιο.

Στο Νομό Ρεθύμνου συστήνονται 5 δήμοι: Ο Δήμος Ρεθύμνου, με τις συνενώσεις των Δήμων Ρεθύμνου, Νικ. Φωκά, Αρκαδίου και Λαππαίων, με 46558 κατοίκους, ο Δήμος Μυλοποτάμου, με τις συνενώσεις των Δήμων Κουλούκωνα και Γεροποτάμου με 14272 κατοίκους, ο Δήμος Αγ, Βασιλείου με τις συνενώσεις των Δήμων Λάμπης και Φοίνικα, με 10079 κατοίκους, ο Δήμος Αμαρίου με τις συνενώσεις των Δήμων Συβρίτου και Κουρητών με 6215 κατοίκους και ο Δήμος Ανωγείων με 2580 κατοίκους.

Παρακάτω, παρατίθενται τα βασικά σημεία που αφορούν στις μεταβολές στους νέους Δήμους.

1. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και το δήμαρχο.

2. Τα τοπικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους.

3. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 33 μέλη σε δήμους με πληθυσμό από 30.001-60.000 κατοίκους.

4. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από (5) μέλη. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη.

5. Οι εκλογές θα γίνονται κάθε 5 χρόνια την ίδια μέρα με τις Ευρωεκλογές, δηλαδή, την 1η Κυριακή του Ιουνίου. Η Δημοτική Αρχή θα αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την 1η Σεπτεμβρίου. Κατ’ εξαίρεση, φέτος οι εκλογές θα γίνουν το Νοέμβριο και η Δημοτική Αρχή θα αναλάβει την 1-1-2011 έως την 31-8-2014. Άρα, η πρώτη θητεία θα είναι περίπου 3,5 χρόνια.

6. Αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

7. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

8. Ο νέος Δήμος Ρεθύμνου θα έχει 33 μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, (20 συμπολίτευση -13 αντιπολίτευση). Η κατανομή τους ανά εκλογικές περιφέρειες θα είναι ως εξής:

Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ: 22 ΕΔΡΕΣ (13-9)

Δ, ΝΙΚ. ΦΩΚΑ: 5 ΕΔΡΕΣ (3-2)

Δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ: 4 ΕΔΡΕΣ (3-1)

Δ. ΛΑΠΠΑΙΩΝ: 2 ΕΔΡΕΣ (1-1)

9. Σε δήμους με πληθυσμό πάνω από (5.001) και έως (20.000) κατοίκους ορίζονται έως (4) αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από (20.001) έως (50.000) κατοίκους ορίζονται έως (5) αντιδήμαρχοι, Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμιση ετών.

10. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να την δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

11. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου και ετήσιου προγράμματος δράσης.

12. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, τουλάχιστον, μια φορά το μήνα.

13. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

14. Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, την χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου.

15. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και (25) μέλη, (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και (45) μέλη. Δύο (2) μέλη στις επταμελείς και τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς επιτροπές εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

16. Στους δήμους συγκροτείται δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο, πριν από την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

17. Στους δήμους άνω των (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης και δέχεται τα προβλήματα και τα παράπονα των δημοτών τα οποία παρουσιάζει με έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

18. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

19. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.

20. Με απόφαση του δημάρχου ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

21. Στις τοπικές κοινότητες καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, παρουσία αντιδημάρχου, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα.

22. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το σχέδιο αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή για έγκριση.

23. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω αποδοχών. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.

24. Στους Δήμους μεταβιβάζονται στο σύνολό τους, σχεδόν, οι αρμοδιότητες της Νομαρχίας και συγκεκριμένα: Όλες οι αρμοδιότητες της πολεοδομίας και ό,τι έχει σχέση με το περιβάλλον. Ό, τι έχει σχέση με συγκοινωνίες, οδικά δίκτυα και μεταφορές καθώς και την ποιότητα τροφίμων. Αρμοδιότητες της ΔΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Όλες τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με την Παιδεία και τον Αθλητισμό. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.). καθώς και οτιδήποτε έχει σχέση με τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία. Λαϊκές Αγορές, περίπτερα, επαγγελματικές άδειες.

25. Σε περίπτωση κατά την οποία σε δήμους, του ίδιου νομού, δεν υφίστανται υπηρεσίες, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονέμονται σε αυτούς, παρέχεται, υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού.

26. Οι δήμοι συνιστούν ειδικό γραφείο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους. Στο ανωτέρω γραφείο τοποθετούνται υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες προς παροχή κατ’ οίκον εξυπηρέτησης των δημοτών ως «δημοτικοί ανταποκριτές», για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του.

27. Κάθε δήμος μπορεί έχει: α) έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο. β) ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

28. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον: α) μία κοινωφελή επιχείρηση, β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) γ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούμενους δήμους.

29. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Πολύ καλό άρθρο! Συγχαρητήρια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Υγειονομική έκθεση των εστιατορίων του Ρεθύμνου του 1902

Πολιτικοί αχυράνθρωποι.

Μια κουμπαριά που άλλαξε… κουμπάρο!